Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „MÓJ SPAR”

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez SPAR Polska S. A. Programie lojalnościowym pod nazwą „Mój SPAR”, skierowanym do Klientów sklepów sieci SPAR.

Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik zaakceptował poprzez wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego.

I. DEFINICJE:

1.1 ORGANIZATOR oznacza podmiot organizujący Program, którym jest SPAR Polska S. A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000509372, NIP 526-11-62-514, BDO 36301, kapitał zakładowy: 12 848 700 PLN.

1.2 REGULAMIN PROGRAMU oznacza niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „Mój SPAR”, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika, Partnera i Organizatora, a w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zakończenia programu. Regulamin jest dostępny w każdej Placówce, uczestniczącej w Programie, a także na Stronie Programu;

1.3 PROGRAM oznacza program lojalnościowy „Mój SPAR” organizowany przez SPAR Polska S. A., a prowadzony przez Organizatora i Partnerów;

1.4 PARTNER oznacza podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem umowy, na podstawie której udzielono licencji na prowadzenie sklepu (Placówka Partnera) oznaczonego znakiem SPAR. Partner jest podmiotem, u którego można gromadzić i wymienić Punkty na Nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych Partnerów z programu czasowo lub na stałe. Placówki Organizatora i Partnerów, w których prowadzony będzie Program lojalnościowy będą stosownie oznakowane. Spis Partnerów będzie publikowany na Stronie Programu;

1.5 PLACÓWKA PARTNERA oznacza miejsce sprzedaży detalicznej Towarów lub Usług przez Partnera w ramach Programu;

1.6 TOWARY LUB USŁUGI oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje przyznaniem Punktów;

1.7 PUNKTY oznaczają Punkty Bazowe, Punkty Promocyjne, Punkty Okolicznościowe i Punkty Uznaniowe naliczone na Konto Uczestnika, w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody. Ilość Punktów potrzebnych do wymiany ich na daną Nagrodę określona jest w katalogu nagród, znajdującym się na Stronie Programu;

1.8 PUNKTYBAZOWE oznaczają Punkty naliczane za wartość nabytych przez Uczestnika Towarów lub Usług, według przelicznika: (i) za każde pełne 5 zł nalicza się 1 pkt, oraz niezależnie od tego (ii) przy dokonaniu transakcji o wartości 20 zł, a także wielokrotności tej kwoty, za każde pełne 20 zł nalicza się dodatkowo 1 pkt. (np. za zakupy o wartości 47 zł, przyznaje się 11 Punktów).

1.9 PUNKTY PROMOCYJNE oznaczają dodatkowe Punkty przydzielane w Programie, poza Punktami Bazowymi przyznawane za zakup wskazanych produktów.

1.10 PUNKTY OKOLICZNOŚCIOWE oznaczają dodatkowe Punkty przydzielane w Programie, poza Punktami Bazowymi i Promocyjnymi przyznawane za zakup dokonany w określonej zdefiniowanej sytuacji, np. za zakup okolicznościowy w Dniu Kobiet, w Dniu Dziecka.

1.11 PUNKTY UZNANIOWE oznaczają dodatkowe Punkty przydzielane w Programie, poza Punktami Bazowymi, Promocyjnymi i Okolicznościowymi, przyznawane z racji określonego zdarzenia, nie związanego z realizacją transakcji, np. Punkty w dniu urodzin Uczestnika, Punkty z okazji rocznicy rejestracji Uczestnika w Programie, Punkty na otwarcie sklepu.

1.12 UCZESTNIK pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Programie, która otrzymała Kartę, zarejestrowała się na Stronie Programu, tworząc Konto Uczestnika zgodnie z Regulaminem i przystąpiła do Programu;

1.13 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na podstawie jego zgłoszenia, w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem;

1.14 FORMULARZ REJESTRACYJNY – elektroniczny formularz, dostępny na Stronie Programu, wypełniany samodzielnie przez klienta;

1.15 ROZPORZĄDZENIE RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

1.16 KARTA oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi przez Partnera zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy oraz pasek magnetyczny), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu. Karta jest własnością Partnera;

1.17 KONTO UCZESTNIKA oznacza indywidualne konto Uczestnika, założone w Programie, na którym naliczane są punkty, i przez które Uczestnik ma dostęp do swoich danych;

1.18 STAN KONTA oznacza aktualną liczbę ważnych punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika;

1.19 REJESTRACJA – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika;

1.20 NAGRODA oznacza nagrodę w formie Bonu zakupowego, która to Nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty, zgodnie z Regulaminem;

1.21 STRONA PROGRAMU oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.moj.spar.pl .

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Program lojalnościowy „Mój SPAR„ jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.3 Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień;

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

3.1 Karta wydawana jest Uczestnikowi po podaniu przez niego numeru własnego telefonu komórkowego, który to numer służy do dokonania rejestracji Karty w Programie, a następnie do prawidłowego przeprowadzania samodzielnej rejestracji Uczestnika. Karta jest aktywna od momentu jej wydania Uczestnikowi, przy czym w celu otrzymania Nagrody konieczne jest dokonanie pełnej rejestracji Uczestnika w Programie „Mój SPAR” poprzez wypełnienie w sposób zgodny z prawdą i Regulaminem Formularza rejestracyjnego: data urodzenia, płeć, imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego, adres e-mail. Brak rejestracji prowadzi do niemożności korzystania z Nagród w Programie.

3.2 Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne; lecz podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za aktualność swoich danych;

3.3 Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

3.4 Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu. Poprzez wypełnienie wymaganych pól Formularza rejestracyjnego Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych w Formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych w wyszczególnionych przez Organizatora celach.

3.5 Formularz rejestracyjny dostępny jest na Stronie Programu.

IV. KARTA

4.1 Karta służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu.

4.2 Po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika Karta zostanie przypisana do spersonalizowanego Konta Uczestnika;

4.3 Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu „Mój SPAR”.

4.4 Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Partnera.

4.5 Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.

4.6 Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą może się posługiwać wyłącznie Uczestnik, do którego przypisana jest Karta.

4.7 Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika;

4.8 W przypadku powzięcia przez personel Placówki Partnera lub Organizatora wątpliwości co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku wykorzystanie Karty podczas transakcji zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.

4.9 Karty nie należy udostępniać osobom trzecim.

4.10 Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty.

V. UTRATA I WYMIANA UTRACONEJ LUB USZKODZONEJ KARTY

5.1 W razie utraty lub uszkodzenia Karty, uczestnik pobiera nową kartę w Placówce Partnera, kartę straconą samodzielnie blokuje w swoim profilu programowym, natomiast w szczególnych przypadkach blokady karty może dokonać Organizator.

5.2 W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, Uczestnik utrzymuje prawo do wykorzystania zgromadzonych za jej pomocą Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, która zostanie przypisana do dotychczasowego Konta Uczestnika.

VI. GROMADZENIE PUNKTÓW

6.1 Uczestnik nabywa Punkty na zasadach opisanych poniżej.

6.2 Punkty mogą być wymienione na Nagrody tylko przez zarejestrowanych Uczestników.

6.3 Organizator ma prawo ustalania, które towary lub usługi stanowią towary lub usługi objęte Programem. Dodatkowo Partner ma możliwość ustalenia dodatkowych punktów za wybrane towary lub usługi.

6.4 Punkty Bazowe są naliczane za wartość zrealizowanych transakcji według przelicznika:

  1. za każde pełne 5 zł nalicza się 1 pkt, oraz niezależnie od tego

  2. przy dokonaniu transakcji o wartości 20 zł, a także wielokrotności tej kwoty, za każde pełne 20 zł nalicza się dodatkowo 1 pkt

6.5 Punkty Promocyjne są naliczane dodatkowo, poza punktami Bazowymi, za zakup wskazanych produktów. Produkty mogą być wskazywane zarówno przez Organizatora jak również indywidualnie przez Partnera, przy czym wskazanie produktów przez Partnera dotyczy wyłącznie sklepu/sklepów danego Partnera.

6.6 Punkty Okolicznościowe są naliczane dodatkowo, poza Punktami Bazowymi i Promocyjnymi, za zakup dokonany w określonej zdefiniowanej sytuacji, np. za zakup okolicznościowy w Dniu Kobiet, w Dniu Dziecka. Sytuacja przyznania Punktów okolicznościowych może być wskazywana przez Organizatora jak również indywidualnie przez Partnera, przy czym wskazanie zdefiniowanej sytuacji przez Partnera dotyczy wyłącznie sklepu/sklepów danego Partnera.

6.7 Punkty Uznaniowe są naliczane dodatkowo, poza Punktami Bazowymi, Promocyjnymi i Okolicznościowymi, z racji określonego zdarzenia, nie związanego z realizacją transakcji, np. Punkty w dniu urodzin Uczestnika, Punkty z okazji rocznicy rejestracji Uczestnika w Programie, Punkty na otwarcie sklepu. Zdarzenie może być wskazywane przez Organizatora jak również indywidualnie przez Partnera, przy czym wskazanie zdarzenia przez Partnera dotyczy wyłącznie sklepu/sklepów danego Partnera.

6.8 Informacja o zasadach przyznawania Punktów, towarach lub usługach objętych Programem, dostępna jest w Placówkach Partnerów oraz na Stronie Programu.

6.9 Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Programu pracownikowi w Placówce, zanim Uczestnik nabędzie Towar lub Usługę objętą Programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.

6.10 Punkty będą zapisywane na Koncie Uczestnika najpóźniej do 24 godzin od momentu nabycia towarów lub usług.

6.11 Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika w Placówce pełnej zapłaty za towary lub usługi.

6.12 Organizator może dokonać korekty naliczonych Uczestnikowi Punktów, jeżeli zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem. Może także wstrzymać wydanie Nagrody na okres nie przekraczający 30 dni kalendarzowych, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania nabycia Towarów lub Usług objętych Programem.

6.13 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

6.14 Zwrot towarów nabytych w ramach Programu może skutkować pomniejszeniem salda Uczestnika o Punkty przyznane za zakup zwróconych towarów.

6.15 Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w Placówce Partnera informacji o stanie swojego Konta Uczestnika.

6.16 Każdego roku, w dniu 31 stycznia stracą ważność punkty, znajdujące się na Kontach Uczestników, a które zapisano na nich przed dniem 1 stycznia roku poprzedniego.

6.17 Wszelkie zastrzeżenia co do ilości Punktów dodanych lub odjętych Uczestnik zobowiązany jest zgłosić w Placówce Partnera, w której dokonał zakupów. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie transakcji z użyciem Karty Uczestnika.

6.18 Punkty nie będą naliczane za zakup:

  1. wszelkich napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z dnia 12 kwietnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.), w tym piwa;

  2. wszelkich wyrobów tytoniowych, o jakich mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1446) w tym m.in. papierosów elektronicznych pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących powyższe wyroby;

  3. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 23 grudnia 2016 r.; Dz. U. z 2016, poz. 2142 ze zm.);

  4. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z dnia 24 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt, o których mowa w tej ustawie;

  5. doładowań telefonicznych pre-paid

  6. płatności dokonywanych w kasach za rachunki, np. media, itp.

  7. biletów komunikacji miejskiej.

VII. NAGRODY

7.1 Nagrodami dostępnymi w Programie będą Bony o różnych wartościach nominalnych, zaprezentowane na Stronie Programu.

7.2 Bon posiada ważność 30 dni, licząc od następnego dnia od daty jego wystawienia.

7.3 Bon zrealizować można wyłącznie w placówkach, które uczestniczą w Programie.

7.4 Bon ma swój nominał, uprawnia on do zrealizowania zakupów bezgotówkowych, nie podlega zamianie na pieniądze, oraz w razie jego niekompletnej realizacji nie jest z niego wydawana reszta.

7.5 Wobec tego, iż wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) – Nagroda jest zwolniona od opodatkowania.

VIII. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

8.1 Nagroda może być odebrana jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem ważnej Karty.

8.2 Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził wystarczającą ilość Punktów, niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.

8.3 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz wpisaniu przez niego na terminalu dnia urodzenia (sprawdzenie tej danej dokonane będzie automatycznie, za pomocą infrastruktury kasowej, w celu ochrony zgromadzonych przez Uczestnika korzyści).

8.4 Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, liczba Punktów odpowiadająca pobranej Nagrodzie, wskazana na Stronie Programu zostanie odjęta ze stanu Konta Uczestnika.

8.5 Punkty wymieniane są na Nagrody w zgodzie z chronologią ich naliczania w Programie, czyli wymianie podlega odpowiednia ilość Punktów zapisanych najwcześniej.

8.6 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

IX. REKLAMACJE

9.1 Uczestnik może złożyć pisemną reklamację, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres Organizatora, lub za pomocą formularza na Stronie Programu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w naliczaniu Punktów lub wydawaniu Nagród;

9.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, od daty otrzymania.

X. ZMIANY W PROGRAMIE, ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1 Program prowadzony jest bezterminowo od dnia 02.04.2019 r.

10.2 Wszelkie zmiany w Regulaminie będą wprowadzane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Będą publikowane w Placówkach uczestniczących w Programie oraz na Stronie Programu.

10.3 Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z istotnych dla niego powodów. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia Programu w swoich Placówkach oraz na Stronie Programu, czyniąc to z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów na Nagrody.

10.4 Uczestnik, który przeprowadził rejestrację, wypełniając internetowy Formularz rejestracyjny, ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 134). Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po złożeniu oświadczenia, znajdujące się na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.

10.5 Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 10.4, Uczestnik, który przeprowadził rejestrację, wypełniając internetowy Formularz rejestracyjny, ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie składając Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Po złożeniu oświadczenia, znajdujące się na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie może ponownie przystąpić do Programu, dokonując rejestracji, jak każdy nowy Uczestnik.

10.6 Organizator, powodowany istotnymi przyczynami, może zawiesić lub usunąć Uczestnika z Programu. Za istotne przyczyny przyjmuje się: naruszenie zasad Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Programie. Decyzja taka musi zostać Uczestnikowi przekazana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), gdzie określony będzie powód zawieszenia lub usunięcia. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając pisemne uzasadnienie swojego stanowiska na adres Organizatora. Organizator zajmie stanowisko wobec treści odwołania, w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego Mój SPAR jest SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, nr tel. +48 17 888 62 80 adres email: marketing.spar@spar.pl.

11.2 Organizator powołał Inspektora ochrony danych, dane do kontaktu:iod@spar.pl

11.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) Rozporządzenia RODO, w celu realizacji Programu Lojalnościowego Mój SPAR, oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na przetwarzanie danych do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na wyłącznie podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.

11.4 Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

11.5 Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.6 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu Lojalnościowego Mój SPAR a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie ofert promocyjnych do momentu jej odwołania.

11.7 Podanie danych osobowych przez Uczestników jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia udział w Programie Lojalnościowym Mój SPAR lub otrzymywanie ofert promocyjnych.